مشتریان

شركت آذر گون فارس - تامين نيروي انساني،خدمات و تنظيفات، تاسيسات و نگهداري و امور حمل و نقل ادارات


شرکت های خدماتی (تأمین نیرو، پشتیبانی و حمل و نقل)
شیراز

شركت كاردان تلاش شيراز - تامين نيروي انساني،خدمات و تنظيفات، تأسيسات و نگهداري و امور حمل و نقل ادارات


شرکت های خدماتی (تأمین نیرو، پشتیبانی و حمل و نقل)
شیراز

شركت خدماتي لاله پرور نيلگون فارس


شرکت های خدماتی (تأمین نیرو، پشتیبانی و حمل و نقل)
شیراز