محصولات

حسابداری صندوق پس انداز

این مجموعه مشتمل بر سیستم های ذیل می باشد که کلیه این سیستم ها به صورت یکپارچه عمل می کنند و از طریق تبادل سرفصل های حسابداری و اسناد حسابداری ( اتوماتیک ) با یکدیگر ارتباط دارند و از طرف دیگر با توجه به نیاز کاربران هر سیستم قابلیت استفاده به صورت مستقل را نیز دارد.

1-      سیستم حسابداری.

2-      سیستم صندوق پس انداز ( این سیستم به صورت کاملا مرتبط با سایر سیستم های سورن عمل می کند).

سیستم حسابداری 4 و 5 و 6 سطحی

● ایجاد سرفصل های حسابداری ( پنج سطح : کل / معین / تفضیلی / تفضیلی شناور / مرکز هزینه / گروه های حسابداری ).

● ایجاد مراکز هزینه و ثبت در اسناد.

● ثبت و صدور اسناد حسابداری  به صورت : بدون جزء و با جزء.

● بازیابی اسناد براساس تاریخ ، مبلغ ، شماره و نیز براساس نوع اسناد ( خرید ، فروش ، مرجوعی ، دریافتی و پرداختی (چک ها)).

● ذخیره اسناد به دو صورت : موقت و قطعی.

● قطعی نمودن اسناد در محدوده تاریخ و شماره سند.

● حذف و ویرایش اسناد و اعمال تغییرات به دفاتر.

● امکان مشاهده سریع گردش حساب ها در فرم سند حسابداری.

● امکان جستجو در اسناد براساس :  شماره سند ، شرح سند ، مبالغ بدهکار و بستانکار.

● امکان اضافه نمودن یک سند در بین اسناد صادر شده به ترتیب تاریخ اطلاعات.

● ارتباط بین دفاتر و اسناد حسابداری  به صورت MULTI DOCUMENT .

● ترسیم نمودار مقایسه ای.

● صدور سند افتتاحیه و انتقال مانده حساب های دوره مالی جدید ( در صورت نیاز).

● تعیین شماره شروع اسناد حسابداری  و فاکتورها و فرم ها  در شروع دوره مالی.

● امکان انتخاب دوره های مالی گذشته و مشاهده و تصحیح اطلاعات در هر دوره.

سیستم صندوق و پس انداز 

● قابلیت اتصال به سيستم حسابداري سورن

● تعریف انواع وام ها ( وام ، ازدواج ، وام مسكن و ...).

● تعریف اعضاء صندوق پس انداز و ثبت مشخصات آنها.

● ثبت مشخصات وام پرداختني( نام عضو،  تاريخ پرداخت ، شماره وام ،  مبلغ وام، كارمزد، نوع وام و...)

● قابلیت قسط بندي وام پرداختني و دريافت اقساط در تاريخ سررسيد

● تعریف مشخصات ضامن ها جهت هر وام پرداختي و ثبت جزئيات چك هاي تضميني

● صدور صورتحساب : جهت اعضاء ، بانك ها ، صندوق و ...

● گزارش اقساط وصول شده يا وصول نشده جهت هر عضو در تاريخ هاي تعيين شده

● امکان صدور اتوماتيك اسناد حسابداري و به روز رساني دفاتر روزنامه ، كل ، معين ، تفضيلي و ترازهاي مالي

● تعریف خریداران با ثبت مشخصات کامل.

● تعریف ضامن خریداران با ثبت مشخصات کامل.

● ثبت مشخصات اقساط ماهانه به دو صورت چک و یا قبض های دریافتی .

● پاس چک و یا دریافت قبض های اقساط در سررسید.

● قابلیت تصفیه حساب خریداران.

گزارش ها

● گزارش دفاتر روزنامه ، کل ، معین ، تفضیلی ، تفضیلی شناور و مرکز هزینه در مقاطع تاریخی دلخواه به تفکیک اسناد موقت و قطعی به دو صورت با جز و بدون جز در محدوده تاریخ ، شماره سند و شماره حساب.

● گزارش از مرکز هزینه به تفکیک.                                                                        

● گزارش از حساب های راکد ، بدهکار و بستانکار در سطح کل ، معین ، تفضیلی .

● ذخیره گزارشات با اعمال شرایط دلخواه و بازاریابی گزارش ها.

● مشاهده درخت حساب ها در سطوح مختلف و امکان محاسبه سریع گردش حساب ها در این گزارش.

● بسته نرم افزاری گزارش ها و نمودارهای مدیریتی و آماری براساس سرفصل ها و دوره های مالی مختلف.

● صدور صورتحساب جهت خریداران ، بانک ها ، صندوق و ...

● گزارش اقساط وصول شده یا وصول نشده خریداران در تاریخ های تعیین شده.

● گزارش از ضامن های خریداران.

● گزارش اقساط وصول شده یا وصول نشده جهت هر عضو در تاریخ های تعیین شده.