محصولات

سیستم پذیرش خودرو

این مجموعه مشتمل بر سیستم های ذیل می باشد که کلیه این سیستم ها به صورت یکپارچه عمل می کنند و از طریق تبادل سرفصل های حسابداری و کالاها و اسناد حسابداری ( اتوماتیک ) با یکدیگر ارتباط دارند و از طرف دیگر با توجه به نیاز کاربران هر سیستم قابلیت استفاده به صورت مستقل را نیز دارد.

امکان ثبت اطلاعات در این سیستم براساس شماره کارت خودرو وجود دارد.همچنین کلیه عملیات متداول در نمایندگی ها مانند: خدمات گرانتی ، فروش گارانتی ، خدمات نقدی ، فروش نقدی ، کارت طلایی ، تعیین سهم استاد کارها و ... توسط فرم های موجود در نرم افزار به راحتی انجام می شود.

1-      سیستم حسابداری ویژه خدمات خودرو.

2-      سیستم نقدینگی و چک ویژه خدمات خودرو.

3-      سیستم انبارداری ، خرید و فروش ویژه خدمات خودرو.

سیستم حسابداری 4 و 5 و 6 سطحی

● ایجاد سرفصل های حسابداری ( پنج سطح : کل / معین / تفضیلی / تفضیلی شناور / مرکز هزینه / گروه های حسابداری).

● ایجاد مراکز هزینه و ثبت در اسناد.

● ثبت و صدور اسناد حسابداری  به صورت : بدون جزء و با جزء.

● بازیابی اسناد براساس تاریخ ، مبلغ ، شماره و نیز براساس نوع اسناد ( خرید ، فروش ، مرجوعی ، دریافتی و پرداختی (چک ها)).

● ذخیره اسناد به دو صورت : موقت و قطعی.

● قطعی نمودن اسناد در محدوده تاریخ و شماره سند.

● حذف و ویرایش اسناد و اعمال تغییرات به دفاتر.

● امکان مشاهده سریع گردش حساب ها در فرم سند حسابداری.

● امکان جستجو در اسناد براساس شماره سند ، شرح سند ، مبالغ بدهکار و بستانکار.

● امکان اضافه نمودن یک سند در بین اسناد صادر شده به ترتیب تاریخ اطلاعات.

● ارتباط بین دفاتر و اسناد حسابداری  به صورت MULTI DOCUMENT .

● ترسیم نمودار مقایسه ای.

● صدور سند افتتاحیه و انتقال مانده حساب های دوره مالی جدید ( در صورت نیاز).

● تعیین شماره شروع اسناد حسابداری  و فاکتور ها و فرم ها  در شروع دوره مالی.

● امکان انتخاب دوره های مالی گذشته و مشاهده و تصحیح اطلاعات در هر دوره.

سیستم نقدینگی و چک 

● دریافت یا پرداخت مبالغ نقدی و چک ها ( در قالب یک فرم و یک سند حسابداری).

● مشاهده سریع گردش حساب ها در عملیات دریافت و پرداخت.

● انجام عملیات دریافت و پرداخت به صورت ساده و مرکب در فرم های مرتبط ، شامل مبالغ نقدی و چک ها از چندین شماره حساب به چندین شماره حساب ( در قالب یک فرم و یک سند حسابداری).

● صدور اسناد حسابداری مربوط به عملیات دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک توسط سیستم و یا به صورت غیر اتوماتیک توسط کاربر.

● حذف و ویرایش فرم های دریافت و پرداخت و اعمال تغییرات در اسناد و دفاتر حسابداری به صورت اتوماتیک.

● عملیات چک ( وصول ، به حساب گذاشتن ، انتقال ( خرج کردن و برگشت ) ) بر روی چک های دریافتنی و پرداختنی در سریع ترین و ساده ترین روش.

● صدور اسناد حسابداری مربوط به عملیات چک های دریافتنی و پرداختنی  به صورت اتوماتیک توسط سیستم  یا به صورت غیر اتوماتیک توسط کاربر.

● امکان حذف و برگرداندن عمليات انجام  شده روي چك هاي دريافتني و پرداختني.

جستجوی سريع چك ها  بر اساس شماره چک ، تاريخ چك ،  مبلغ چك، كد حساب ، دريافت كننده و پرداخت كننده.

سیستم انبارداری ، خرید و فروش 

●  انجام عمليات حسابداري انبار به دو روش دائمي و ادواري.

●  اعمال سيستم هاي رايج قيمت گذاري.

●  تعریف انبارهاي متعدد.

●  طبقه بندي كد كالا در 3 سطح و تعيين طول كد در هر طبقه (نسخه فراگیر).

●  تعریف كالا در انبارهاي مورد نظر همراه با تعيين مشخصات كامل كالا مانند: ( شماره فني ، مدل ، كشور و كارخانه سازنده، باركد، ملاحظات و تاريخ مصرف) ( نسخه فراگیر).

● تعیین كالاهاي راكد و خدماتی در انبار.

●  تعریف كالاي خدماتي و اعمال به فاكتور ( مانند : نصب كالا ، سرويس كالا).

●  مشاهده ليست كالاها و آخرين موجودي در هر یک از فرم های سيستم .

●  ورود و خروج تعدادي كالا از انبارها توسط رسيد انبار و حواله انبار.

●  انتقال كالا بين انبارهاي مختلف.

●  انجام عمليات خريد و فروش و مرجوعي بر روي كالاها در انبارهاي مختلف.

●  قابلیت صدور فرم های پيش فاكتور و فاكتور خدماتی و امانی و  سفارش کالا / ضایعات و... ( نسخه فراگیر).

●  تعریف هزينه هاي فاكتورها( هزینه حمل، ارزش افزوده و گارانتی ...).

●  تعریف بازارياب و انتساب به فاكتور.

●  حذف و ويرايش فاكتورها و اعمال تغييرات مناسب به ساير قسمت هاي حسابداري و انبارداري.

●  تعیین نحوه دريافت و پرداخت هر فاكتور.

●  انجام عمليات دريافت و پرداخت هاي ( مبلغ نقدي و چك) انجام شده بر روي هر فاكتور.

صدور اسناد حسابداري مربوط به فاكتورها به صورت اتوماتيك توسط سيستم  و يا به صورت غير اتوماتيك توسط كاربر.

گزارش ها

● گزارش دفاتر روزنامه ، کل ، معین ، تفضیلی ، تفضیلی شناور و مرکز هزینه در مقاطع تاریخی دلخواه به تفکیک اسناد موقت و قطعی به دو صورت با جز و بدون جز در محدوده تاریخ ، شماره سند و شماره حساب.

● گزارش از مرکز هزینه به تفکیک.                                                                        

● گزارش از حساب های راکد ، بدهکار و بستانکار در سطح کل ، معین ، تفضیلی .

● ذخیره گزارشات با اعمال شرایط دلخواه و بازیابی گزارش ها.

● مشاهده درخت حساب ها در سطوح مختلف و امکان محاسبه سریع گردش حساب ها در این گزارش.

● بسته نرم افزاری گزارش ها و نمودارهای مدیریتی و آماری براساس سرفصل ها و دوره های مالی مختلف.

● بازیابی عملیات دریافت و پرداخت براساس تاریخ ، مبلغ ، مشخصات چک و سند حسابداری.

● جستجوی سریع چک ها براساس شماره چک ، تاریخ چک ، مبلغ چک  و کد حساب دریافت کننده و پرداخت کننده.

● گزارش از چک های دریافتنی و پرداختنی در مقاطع تاریخی دلخواه در مورد چک های وصول شده (پاس شده) ، چک هایی که تاریخ سررسیدآنها نرسیده ، چک های معوق ، چک های انتقال یافته (خرج شده) ، چک های برگشتی ، چک های در جریان وصول ( به حساب گذاشته شده ).

● گزارش از فاکتورها براساس نام خریدار و فروشنده ، شماره فاکتور ، شرح فاکتور ، مبلغ فاکتور.

● گزارش از مشخصات کالاها با اعمال شرایط مختلف از جمله نام انبار ، نام کالا ، مقدارموجودی ، مقدار وارده و صادره ، تاریخ مصرف ، نقاط حداقل و حداکثر و سفارش با مرتب سازی های متنوع و سایر مشخصات.

● گزارش از کارت کالا (کاردکس) و مشاهده کلیه عملیات ورود و خروج کالا در مقاطع تاریخی دلخواه یا ذکر تاریخ عملیات ، مقدار وارده و صادره ، شماره رسید و حواله یا فاکتور و موجودی اولیه ،موجودی نهایی.

● گزارش مانده ریالی کالاها در مقاطع ابتدایی دوره ، طی دوره ، پایان دوره با اعمال شرایط مختلف.

● گزارش کالاهای انتقال یافته بین انبارها در مقاطع تاریخی.

● گزارش جامع از عملیات خرید ، فروش و مرجوعی با اعمال شرایط مختلف از جمله نام انبار ، نام کالا ، تاریخ عملیات ، نام خریدار و فروشنده با اعمال مرتب سازی های متنوع.

● گزارش متعدد آماری از عملیات خرید ، فروش و مرجوعی با اعمال شرایط مختلف از جمله نام کالا ، نام خریدار و فروشنده ، نام انبار و تاریخ عملیات.

ترسیم نمودار های مقایسه ای.