محصولات

سیستم جامع ویژه فروش باطری

كاربرد اين سيستم در فروشگاه های باطری مي باشد. كه عمليات فروش باطری را انجام مي دهند. اين سيستم قابليت مديريت عمليات مربوط به فروش باطری و کنترل موجودی را داراست. این سيستم سازگار با سيستم ويندوز xp ، vista ، seven   و قابل اجرا در محيط شبكه مي باشد.

مشخصات سيستم

● شامل سيستم حسابداري

● شامل سيستم انبارداري خريد و فروش

●  ثبت مشخصات هر باطری به همراه ضریب آمپراژ فرسوده و ضریب ریالی فرسوده

●  ثبت هم زمان فاکتور خرید و فروش و آمپراژ و ریال فرسوده

●  دریافت تعدادی و آمپراژ فرسوده از طرف حساب

●  دریافت معادل ریالی آمپراژ فرسوده

●  گزارشات میزان بدهکاری و بستانکاری فرسوده

●  گزارش گردش آمپراژ فرسوده اشخاص

●  ریالی نمودن صورت حساب فرسوده طرف حساب

●  گزارش موجودی تعدادی و آمپری فرسوده

●  گزارش هم زمان مانده حساب ریالی و آمپری

سيستم حسابداري 4،5،6 سطحي

● امكان ثبت و ويرايش اطلاعات حسابداري در نسخه هاي 6،5،4 سطحي به تفكيك: گروه، كل ، معين، تفصيلي شناور، مركز هزينه و پروژه ها

● ثبت اسناد حسابداري به صورت با جزء و بدون جزء در وضعيت دائم و موقت و تخصيص شماره سند و عطف

● صدور اتوماتيك اسناد افتتاحيه و اختتاميه و انتقال كد و مانده حساب ها و كالا ها به دوره بعد

● امكان درج يك سند جديد در ميان اسناد صادر شده و مرتب نمودن اسناد بر اساس تاريخ

● امكان كپي محتواي چند سند حسابداري در يك سند جديد

● تجميع اسناد حسابداري و گزارش هاي تجميع (و تجميع اسناد از شعب شركت)

● جستجوي اسناد مورد نظر از طريق تاريخ، شرح، كد حساب، مبلغ، نوع سند و ساير مشخصات

● گزارش دفاتر و ترازها در سطوح كل و معين و تفصيلي شناور و مركز هزينه و پروژه ها

● صورت هاي مالي اساسي (مانند : ترازنامه و سود و زيان و گزارش بدهکاران -  بستانکاران)

● گزارش هاي پيشرفته مديريتي ، تحليل حساب ها، مقايسه آماري و نمودارها در دوره هاي مختلف

● ارسال گزارش ها در محيط web , word, Excel

● ارتباط با ساير نرم افزارهاي سورن (حقوق و دستمزد و نقدينگي و انبارداري و خريد و فروش و....) 

● ارسال مانده حساب هر مشتری به صورت پیامک

سيستم دريافت و پرداخت  (نقدينگي)

● مديريت بانك ها، صندوق ها، تنخواه گردان ها، posها و ساير منابع نقدينگي

● انجام عمليات دريافت و پرداخت ساده و مركب بصورت نقدي و چك به همراه ثبت مشخصات كامل ( تاريخ سررسيد، شماره چك، كد حساب ، شماره قبض )

● تهيه صورت مغایرت بانكي

● انجام كليه عمليات بانكي مربوط به چك (وصول، برگشتي، خرج كردن، در جريان وصول، تضميني)

● گزارش و جستجو بر روي كليه اطلاعات ثبت شده در عمليات دريافت و پرداخت

● ايجاد دسته چك جهت بانك هاي متعدد و چاپ چك

● اخطار سررسيد چك هاي دريافتي و پرداختي روز

● صدور اتوماتيك اسناد حسابداري مربوط به عمليات چك هاي دريافتي و پرداختي

انبارداري و خريد و فروش:

● ايجاد انبار هاي مختلف و ثبت عمليات ورود و خروج به تفكيك هر انبار و روش هاي قيمت گذاري

● ايجاد كدينگ كالا با اطلاعات متنوع شناسايي مانند: موجودي ابتداي دوره، گروه كالا، كد فني و ...

● ثبت باركد كالا و اتصال به دستگاه باركد خوان

● كنترل موجودي تعدادي انبار و ريالي انبار و ثبت ميزان سفارش و حداقل و حداكثر موجودي

● صدور انواع فاكتور خريد و فروش، مرجوعي، پيش فاكتور، اماني، ضايعات، درخواست خريد و....

● صدور انواع رسيد و حواله هاي انبار جهت عمليات خريد و فروش و مصرف در واحدهاي مختلف و پروژه ها و مراكز هزينه، انتقال بين انبارها، رسيد محصول و حواله مواد اوليه و مرجوعي ها

● ثبت بازارياب ها و هزينه هاي مختلف بر روي فاكتورها مانند: هزينه حمل، تخفیفات و ارزش افزوده

● گزارش كاردكس تعدادي و ريالي كالا به تفكيك انبارها و پروژه ها

● سقف اعتبار خريداران و تعريف 4 قيمت فروش

●  صدور اسناد حسابداري اتوماتيك در دو حالت دائمي و ادواري در سيستم حسابداري