محصولات

حسابداري پيمانكاري

 

● قابل اتصال به سیستم حسابداری انبارداری سورن

● ايجاد سرفصل هاي حسابداري  در سطوح: گروه - كل - معين - تفصيلي و برقراري ارتباط با شناورها

● ثبت شناورها و پروژه ها

● ايجاد سرگروه جهت تفصيلي شناور 1 ( پروژه ) و شناور 2

● ثبت مشخصات پروژه ( مانند: شماره پيمان، تاريخ پيمان، تاريخ شروع به كار، عنوان پيمان و...)

● ثبت اضافات و كسورات هر پروژه ( مانند: بيمه، ماليات، حسن انجام كار و...)

● صدور اسناد حسابداري بر اساس سطوح گروه، كل، معين، تفصيلي و پروژه و شناور به صورت با جزء و بدون جزء

● ثبت مشخصات مواد و مصالح در انبارها و صدور فرم هاي رسيد انبار جهت ورود كالا به انبار و فرم حواله انبار جهت مصرف كالا در پروژه ها

●كنترل موجودي انبارها و تهيه گزارش هاي وارده و صادره از انبار و كاردكس كالاها

● ثبت فرم هاي دريافت و صدور اتوماتيك سند حسابداري مربوطه به تفكيك پروژه و شناورها و ايجاد ليست چك هاي دريافتني

● ثبت فرم هاي پرداخت و صدور اتوماتيك سند حسابداري مربوطه به تفكيك پروژه و شناورها و ايجاد ليست چك هاي پرداختني

● عمليات چك هاي دريافتني ( انتقال، به حساب، وصول، برگشت ) و صدور سند حسابداري مربوطه به صورت اتوماتيك

● عمليات چك هاي پرداختني ( پرداخت، برگشت ) و صدور سند حسابداري مربوطه به صورت اتوماتيك

● امكان تنظيم صورت وضعيت پيمانكار جزء به تفكيك شناور 1 (پروژه) و شناور 2 و گزارش از صورت وضعيت هاي ثبت شده

● امكان تنظيم صورت وضعيت جهت كارفرما به تفكيك شناور 1 (پروژه) و شناور 2 و محاسبه اضافات و كسورات قانوني هر پيمان

● تهيه گزارش عمليات مالي هر پروژه به تفكيك: شماره قرارداد، شماره صورت وضعيت، مبلغ صورت وضعيت و محاسبه مانده بستانكاري پروژه بر اساس صورت وضعيت هاي پاس شده

● ثبت قرارداد پيمانكاران به تفكيك نوع خدماتي كه موظف هستند(براساس هر پروژه)

● گزارش قراردادهاي ثبت شده براساس فيلتر شماره فرم ، تاريخ ، كد پيمانكار ، كد خدمات به تفكيك پروژه و شناورها

● ثبت فاكتور خدمات تاييد شده به تفكيك هر پروژه و هر شناور

● گزارش خدمات تاييد شده براساس شرايط: شماره فرم، تاريخ، كد پيمانكار، كد خدمات به تفكيك پروژه و شناورها

● امكان مقايسه قراردادهاي صادر شده و خدمات تاييد شده به تفكيك: كد پيمانكار، كد خدمات، كد حساب

● ثبت پرداخت به پيمانكاران بابت خدمات تاييد شده به تفكيك پروژه

● ثبت پرداخت حسن انجام كار به تفكيك پروژه

● امكان مشاهده صورتحساب پيمانكاران به تفكيك هر پروژه

● امكان دريافت و پرداخت اسناد ضمانتي و صدور سند حسابداري اتوماتيك

● گزارش كلي اسناد ضمانتي دريافتي و پرداختي با شرايط: اسناد موجود، برگشت داده شده، تمام اسناد

● صدور ضمانت نامه ها جهت شركت در مناقصه، پيش پرداخت، حسن انجام تعهدات و ساير موارد وثبت وثيقه حسن انجام تعهدات و ابطال ضمانت نامه ها

● گزارش گيري از ضمانت نامه هاي صادر شده و ابطال شده

● تعيين سقف اعتبار جهت  هزينه ها و گزارش انحراف از اعتبار

● گزارش دفاتر حسابداري كل - معين - تفصيلي به صورت كلي و يا به تفكيك شناور 1 (پروژه) و شناور 2 انتخابي

● گزارش تراز 4 ستوني، تراز 6 ستوني، تراز نهايي، سود و زيان به صورت كلي يا به تفكيك شناور1 (پروژه) و شناور 2

● گزارش شناور 1(پروژه) و شناور 2  كه حاوي كليه گردش هاي مالي مي باشد. امكان انتخاب بازه زماني و يا محدوده اسناد وجود دارد.

● گزارش مرور سرفصل ها و شناورها كه تراز انتخابي را به ريز گروه و تفكيك هاي مورد نياز به كاربر ارائه مي دهد.

● امكان ثبت دسته چك جهت هر حساب جاري به تفكيك و چاپ چك به صورت اتوماتيك

● مرتب سازي اسناد صادر شده براساس تاريخ صدور

● صدور سند اختتاميه و بستن حساب هاي دوره مالي جاري

● صدور سند افتتاحيه و انتقال مانده حساب ها به دوره مالي جديد

● قابليت اتصال به سيستم حقوق و دستمزد سورن جهت محاسبات حقوق پرسنل

● قابليت مشاهده فيش هاي حقوقي تحت WEB به نحوي كه پرسنل با دسترسي به اينترنت مي توانند فيش حقوقي خود را مشاهده كنند.