محصولات

حسابداری جامع 6 سطحی

● ایجاد سرفصل های حسابداری ( پنج سطح کل ، معین ، تفضیلی ، تفضیلی شناور ، مرکز هزینه ، گروه های حسابداری).

● ایجاد مراکز هزینه و ثبت در اسناد.

● ثبت و صدور اسناد حسابداری  به صورت : بدون جزء و با جزء.

● بازیابی اسناد براساس تاریخ ، مبلغ ، شماره و نیز براساس نوع اسناد ( خرید ، فروش ، مرجوعی ، دریافتی و پرداختی (چک ها)).

● ذخیره اسناد به دو صورت : موقت و قطعی.

● قطعی نمودن اسناد در محدوده تاریخ و شماره سند.

●  حذف و ویرایش اسناد و اعمال تغییرات به دفاتر.

● امکان مشاهده سریع گردش حساب ها در فرم سند حسابداری.

● امکان جستجو در اسناد براساس شماره سند ، شرح سند ، مبالغ بدهکار و بستانکار.

● امکان اضافه نمودن یک سند در بین اسناد صادر شده به ترتیب تاریخ اطلاعات.

● ارتباط بین دفاتر و اسناد حسابداری  به صورت MULTI DOCUMENT .

● ترسیم نمودار مقایسه ای.

● صدور سند افتتاحیه و انتقال مانده حساب های دوره مالی جدید ( در صورت نیاز).

● تعیین شماره شروع اسناد حسابداری  و فاکتور ها و فرم ها  در شروع دوره مالی.

● امکان انتخاب دوره های مالی گذشته و مشاهده و تصحیح اطلاعات در هر دوره.

 

گزارش ها

● گزارش دفاتر روزنامه ، کل ، معین ، تفضیلی ، تفضیلی شناور ، مرکز هزینه در مقاطع تاریخی دلخواه به تفکیک اسناد موقت و قطعی به دو صورت با جزء و بدون جزء در محدوده تاریخ ، شماره سند و شماره حساب.

● گزارش از مرکز هزینه به تفکیک.

● گزارش از حساب های راکد ، بدهکار ، بستانکار در سطح کل ، معین ، تفضیلی.

● ذخیره گزارشات با اعمال شرایط دلخواه و بازیابی گزارش ها.

● مشاهده درخت حساب ها در سطوح مختلف و امکان محاسبه سریع گردش حساب ها در این گزارش.

● بسته نرم افزاری گزارش ها و نمودار های مدیریتی و آماری براساس سرفصل ها و دوره های مالی مختلف