محصولات

حسابداری انبارداری بازرگانی

این مجموعه مشتمل به سیستم های حسابداری ، سیستم نقدینگی وچک ، سیستم انبارداری ، خرید و فروش می باشد که کلیه این سیستم ها به صورت یکپارچه عمل می کنند و از طریق تبادل سرفصل های حسابداری کالاها و اسناد حسابداری اتوماتیک با یکدیگر ارتباط دارند و از طرف دیگر با توجه به نیاز کاربران هر سیستم قابلیت استفاده به صورت مستقل را نیز دارد.

1-       سیستم حسابداری

2-       سیستم نقدینگی و چک

3-       سیستم انبارداری ، خرید و فروش

سیستم حسابداری و انبارداری 4 و 5 و 6 سطحی

● ایجاد سرفصل های حسابداری ( پنج سطح : کل / معین / تفضیلی / تفضیلی شناور / مرکز هزینه / گروه های حسابداری ).

● ایجاد مراکز هزینه و ثبت در اسناد.

● ثبت و صدور اسناد حسابداری  به صورت : بدون جزء و با جزء.

● بازیابی اسناد براساس تاریخ ، مبلغ ، شماره و نیز براساس نوع اسناد ( خرید ، فروش ، مرجوعی ، دریافتی و پرداختی (چک ها)).

● ذخیره اسناد به دو صورت : موقت و قطعی.

● قطعی نمودن اسناد در محدوده تاریخ و شماره سند.

●  حذف و ویرایش اسناد و اعمال تغییرات به دفاتر.

● امکان مشاهده سریع گردش حساب ها در فرم سند حسابداری.

● امکان جستجو در اسناد براساس شماره سند ، شرح سند ، مبالغ بدهکار و بستانکار.

● امکان اضافه نمودن یک سند در بین اسناد صادر شده به ترتیب تاریخ اطلاعات.

● ارتباط بین دفاتر و اسناد حسابداری  به صورت MULTI DOCUMENT .

● ترسیم نمودار مقایسه ای.

● صدور سند افتتاحیه و انتقال مانده حساب های دوره مالی جدید ( در صورت نیاز).

● تعیین شماره شروع اسناد حسابداری  و فاکتور ها و فرم ها  در شروع دوره مالی.

● امکان انتخاب دوره های مالی گذشته و مشاهده و تصحیح اطلاعات در هر دوره.

سیستم نقدینگی و چک 

● دریافت یا پرداخت مبالغ نقدی و چک ها ( در قالب یک فرم و یک سند حسابداری).

● مشاهده سریع گردش حساب ها در عملیات دریافت و پرداخت.

● انجام عملیات دریافت و پرداخت به صورت ساده و مرکب در فرم های مرتبط ، شامل مبالغ نقدی و چک ها از چندین شماره حساب به چندین شماره حساب ( در قالب یک فرم و یک سند حسابداری).

● صدور اسناد حسابداری مربوط به عملیات دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک توسط سیستم و یا به صورت غیر اتوماتیک توسط کاربر.

● حذف و ویرایش فرم های دریافت و پرداخت و اعمال تغییرات در اسناد و دفاتر حسابداری به صورت اتوماتیک.

● عملیات چک ( وصول ، به حساب گذاشتن ، انتقال ( خرج کردن و برگشت ) ) بر روی چک های دریافتنی و پرداختنی در سریعترین و ساده ترین روش.

● صدور اسناد حسابداری مربوط به عملیات چک های دریافتنی و پرداختنی  به صورت اتوماتیک توسط سیستم  یا به صورت غیر اتوماتیک توسط کاربر.

● محاسبه قیمت تمام شده یک کالا با فرمول های متفاوت مصرف مواد و تعیین مواد جایگزین برای یک محصول.

● امکان حذف و برگرداندن عمليات انجام  شده روي چكهاي دريافتني و پرداختني.

● جستجوی سريع چك ها  بر اساس شماره چک ، تاريخ چك ،  مبلغ چك، كد حساب ، دريافت كننده و پرداخت كننده.

سیستم انبارداری ، خرید و فروش 

●  انجام عمليات حسابداري انبار به دو روش دائمي و ادواري.

●  اعمال سيستم هاي رايج قيمت گذاري.

●  تعریف انبار هاي متعدد.

●  طبقه بندي كد كالا در 3 سطح و تعيين طول كد در هر طبقه (نسخه فراگیر).

●  تعریف كالا در انبارهاي مورد نظر همراه با تعيين مشخصات كامل كالا مانند: ( شماره فني ، مدل ، كشور و كارخانه سازنده، باركد، ملاحظات و تاريخ مصرف) ( نسخه فراگیر).

● تعیین كالاهاي راكد و خدماتی در انبار.

●  مشاهده ليست كالاها و آخرين موجودي در هر یک از فرمهای سيستم .

●  ورود و خروج تعدادي كالا از انبارها توسط رسيد انبار و حواله انبار.

●  انتقال كالا بين انبارهاي مختلف.

●  انجام عمليات خريد و فروش و مرجوعي بر روي كالاها در انبارهاي مختلف.

●  قابلیت صدور فرمهای پيش فاكتور و فاكتور خدماتی و امانی و  سفارش کالاو ضایعات و...( نسخه فراگیر).

●  تعریف هزينه هاي فاكتورها( هزینه حمل، ارزش افزوده و گارانتی ...).

●  تعریف بازارياب و انتساب به فاكتور.

●  حذف و ويرايش فاكتورها و اعمال تغييرات مناسب به ساير قسمت هاي حسابداري و انبارداري.

●  تعیین نحوه دريافت و پرداخت هر فاكتور.

●  انجام عمليات دريافت و پرداخت هاي ( مبلغ نقدي و چك) انجام شده بر روي هر فاكتور.

● صدور اسناد حسابداري مربوط به فاكتورها به صورت اتوماتيك توسط سيستم  و يا به صورت غير اتوماتيك توسط كاربر.

●  تعریف كالاي خدماتي و اعمال به فاكتور ( مانند : نصب كالا ، سرويس كالا).

گزارش ها

● گزارش دفاتر روزنامه ، کل ، معین ، تفضیلی ، تفضیلی شناور و مرکز هزینه در مقاطع تاریخی دلخواه به تفکیک اسناد موقت و قطعی به دو صورت با جز و بدون جز در محدوده تاریخ ، شماره سند و شماره حساب.

● گزارش از مرکز هزینه به تفکیک.

● گزارش از حساب های راکد ، بدهکار و بستانکار در سطح کل ، معین ، تفضیلی .

● ذخیره گزارشات با اعمال شرایط دلخواه و بازاریابی گزارش ها.

● مشاهده درخت حساب ها در سطوح مختلف و امکان محاسبه سریع گردش حساب ها در این گزارش.

● بسته نرم افزاری گزارش ها و نمودارهای مدیریتی و آماری براساس سرفصل ها و دوره های مالی مختلف.

● بازیابی عملیات دریافت و پرداخت براساس تاریخ ، مبلغ ، مشخصات چک و سند حسابداری.

● جستجوی سریع چک ها براساس شماره چک ، تاریخ چک ، مبلغ چک  و کد حساب دریافت کننده و پرداخت کننده.

● گزارش از چک های دریافتنی و پرداختنی در مقاطع تاریخی دلخواه در مورد چک های وصول شده (پاس شده) ، چک هایی که تاریخ سررسیدآنها نرسیده ، چک های معوق ، چک های انتقال یافته (خرج شده) ، چک های برگشتی ، چک های در جریان وصول ( به حساب گذاشته شده ).

● گزارش از فاکتورها براساس نام خریدار و فروشنده ، شماره فاکتور ، شرح فاکتور ، مبلغ فاکتور.

● گزارش از مشخصات کالاها با اعمال شرایط مختلف از جمله نام انبار ، نام کالا ، مقدارموجودی ، مقدار وارده و صادره ، تاریخ مصرف ، نقاط حداقل و حداکثر و سفارش با مرتب سازی های متنوع و سایر مشخصات.

● گزارش از کارت کالا (کاردکس) و مشاهده کلیه عملیات ورود و خروج کالا در مقاطع تاریخی دلخواه یا ذکر تاریخ عملیات ، مقدار وارده و صادره ، شماره رسید و حواله یا فاکتور و موجودی اولیه ،موجودی نهایی.

● گزارش مانده ریالی کالاها در مقاطع ابتدایی دوره ، طی دوره ، پایان دوره با اعمال شرایط مختلف.

● گزارش کالاهای انتقال یافته بین انبارها در مقاطع تاریخی.

● گزارش جامع از عملیات خرید ، فروش و مرجوعی با اعمال شرایط مختلف از جمله نام انبار ، نام کالا ، تاریخ عملیات ، نام خریدار و فروشنده با اعمال مرتب سازی های متنوع.

● گزارش متعدد آماری از عملیات خرید ، فروش و مرجوعی با اعمال شرایط مختلف از جمله نام کالا ، نام خریدار و فروشنده ، نام انبار و تاریخ عملیات.

● ترسیم نمودار های مقایسه ای.