محصولات

حسابداری جامع پیمانکاری

این مجموعه مشتمل به سیستم های حسابداری ، سیستم نقدینگی و چک ، سیستم انبارداری ، خرید و مصرف کالا در پیمان ها می باشد که کلیه این سیستم ها به صورت یکپارچه عمل می کنند و از طریق تبادل سرفصل های حسابداری کالاها و اسناد حسابداری اتوماتیک با یکدیگر ارتباط دارند و از طرف دیگر با توجه به نیاز کاربران هر سیستم قابلیت استفاده به صورت مستقل را نیز دارد.

ثبت اطلاعات در کلیه سیستم های فوق به تفکیک پروژه ها انجام می شود و کلیه  گزارش های سیستم ها براساس پروژه ها تهیه می شود و در هر زمان امکان تهیه ترازها و سودوزیان پروژه ها و یا گزارش های انبار به تفکیک پروژه ها میسر می باشد.

1-       سیستم حسابداری پیمانکاری 4 و 5 و 6  سطحی.

2-       سیستم نقدینگی و چک.

3-       سیستم انبارداری  پیمانکاری.

4-       سیستم خرید و مصرف کالاها در پیمان ها و فروش.

●      ثبت مشخصات هر پیمان ( شماره پیمان ، تاریخ پیمان ، شروع عنوان پیمان ، تاریخ شروع به کار ، تاریخ خاتمه مجاز ، مدت پیمان ، وضعیت کارفرما ، نام کارفرما ، نام مشاور یا ناظر ، تمدید زمان پیمان و ...)

●      کنترل عملیات پیمان از نظر لحاظ هزینه و درآمد هر پیمان

●     ثبت مالی عملیات پیمان جهت پیمانکار جزء : ثبت مدت پیمان ، مبلغ کل پیمان و محاسبه کسورات قانونی پیمان ( ضمانت حسن انجام کار ، بیمه ، مالیات ،...) بر مبنای درصد تعیین شده توسط کاربر ( شناسایی هزینه های پیمان )

●    گزارش از عملکرد مالی یک پیمان براساس صورت وضعیت های وصول شده و مبلغ مانده هر پیمان

●     ثبت مالی عملیات پیمان جهت کارفرما : تعیین در آمد پیمان ، محاسبه خالص کارکرد هر صورت وضعیت بعد از کسر کسورات قانونی پیمان ( ضمانت حسن انجام کار ، بیمه ، مالیات و...)

●      ثبت و کنترل سپرده نقدی و وثیقه شرکت در مناقصه ، ضمانت نامه و وثیقه های پیش پرداخت ها ، سپرده نقدی و ضمانت نامه ها و وثیقه حسن انجام تعهدات

●     تعیین سقف اعتبار جهت هزینه ها و گزارش انحراف از اعتبار ، براساس اسناد مالی صادر شده

●     دریافت و پرداخت اسناد ضمانتی و امکان صدور یا عدم صدور سند حسابداری براساس هر فرم

●     تهیه گزارش سود و زیان هر پروژه و یا پروژه ها به دو صورت تفکیکی و تلفیقی

●  امکان گروه بندی مراکز هزینه ( شناور 1) و ایجاد ارتباط بین سرفصل حساب ها با سرگروه مرکز هزینه

●  امکان گروه بندی تفضیلی شناور 2 و ایجاد ارتباط بین سرفصل حساب ها با سرگروه شناور 2

●  امکان تجمیع اسناد حسابداری به صورت محدوده ای از تاریخ صدور اسناد یا شماره سند های صادر شده جهت سهولت امر دفتر نویسی

●  امکان مشاهده گزارش دفاتر و تراز براساس پروژه و تفضیلی های شناور و کد حساب ها به صورت انتخابی و مشاهده گزارش دوره های مالی مختلف در دوره مالی جاری

سیستم حسابداری 4 و 5 و 6 سطحی

● ایجاد سرفصل های حسابداری ( پنج سطح : کل / معین / تفضیلی / تفضیلی شناور / مرکز هزینه / گروه های حسابداری).

● ایجاد مراکز هزینه و ثبت در اسناد.

● ثبت و صدور اسناد حسابداری  به صورت : بدون جزء و با جزء.

● بازیابی اسناد براساس تاریخ ، مبلغ ، شماره و نیز براساس نوع اسناد ( خرید ، فروش ، مرجوعی ، دریافتی و پرداختی (چک ها)).

● ذخیره اسناد به دو صورت : موقت و قطعی.

● قطعی نمودن اسناد در محدوده تاریخ و شماره سند.

●  حذف و ویرایش اسناد و اعمال تغییرات به دفاتر.

● امکان مشاهده سریع گردش حساب ها در فرم سند حسابداری.

● امکان جستجو در اسناد براساس : شماره سند ، شرح سند ، مبالغ بدهکار و بستانکار.

● امکان اضافه نمودن یک سند در بین اسناد صادر شده به ترتیب تاریخ اطلاعات.

● ارتباط بین دفاتر و اسناد حسابداری  به صورت MULTI DOCUMENT .

● ترسیم نمودار مقایسه ای.

● صدور سند افتتاحیه و انتقال مانده حساب های دوره مالی جدید ( در صورت نیاز).

● تعیین شماره شروع اسناد حسابداری  و فرم ها  در شروع دوره مالی.

● امکان انتخاب دوره های مالی گذشته و مشاهده و تصحیح اطلاعات در هر دوره.

سیستم نقدینگی و چک 

● دریافت یا پرداخت مبالغ نقدی و چک ها ( در قالب یک فرم و یک سند حسابداری).

● مشاهده سریع گردش حساب ها در عملیات دریافت و پرداخت.

● انجام عملیات دریافت و پرداخت به صورت ساده و مرکب در فرم های مرتبط ، شامل مبالغ نقدی و چک ها از چندین شماره حساب به چندین شماره حساب ( در قالب یک فرم و یک سند حسابداری).

● صدور اسناد حسابداری مربوط به عملیات دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک توسط سیستم و یا به صورت غیر اتوماتیک توسط کاربر.

● حذف و ویرایش فرم های دریافت و پرداخت و اعمال تغییرات در اسناد و دفاتر حسابداری به صورت اتوماتیک.

● عملیات چک ( وصول ، به حساب گذاشتن ، انتقال ( خرج کردن و برگشت ) ) بر روی چک های دریافتنی و پرداختنی در سریع ترین و ساده ترین روش.

● صدور اسناد حسابداری مربوط به عملیات چک های دریافتنی و پرداختنی  به صورت اتوماتیک توسط سیستم  یا به صورت غیر اتوماتیک توسط کاربر.

● محاسبه قیمت تمام شده یک کالا با فرمول های متفاوت مصرف مواد و تعیین مواد جایگزین برای یک محصول.

● امکان حذف و برگرداندن عمليات انجام  شده روي چك هاي دريافتني و پرداختني.

● جستجوی سريع چك ها  بر اساس : شماره چک / تاريخ چك /  مبلغ چك، كد حساب / دريافت كننده و پرداخت كننده.

سیستم انبارداری ، خرید و مصرف کالا در پروژه ها

●  انجام عمليات حسابداري انبار به دو روش دائمي و ادواري.

●  اعمال سيستم هاي رايج قيمت گذاري.

●  تعریف انبارهاي متعدد.

●  طبقه بندي كد كالا در 3 سطح و تعيين طول كد در هر طبقه (نسخه فراگیر).

●  تعریف كالا در انبارهاي مورد نظر همراه با تعيين مشخصات كامل كالا مانند: ( شماره فني ، مدل ، كشور و كارخانه سازنده، باركد، ملاحظات و تاريخ مصرف) ( نسخه فراگیر).

● تعیین كالاهاي راكد و خدماتی در انبار.

●  تعریف كالاي خدماتي .

●  مشاهده ليست كالاها و آخرين موجودي در هر یک از فرمهای سيستم .

●  ورود و خروج تعدادي كالا از انبارها توسط رسيد انبار و حواله انبار.

●  انتقال كالا بين انبارهاي مختلف.

●  انجام عمليات خريد و مصرف کالا در پروژه ها و مرجوعي بر روي كالاها در انبارهاي مختلف.

●  قابلیت صدور فرم های  امانی و  سفارش کالا و ضایعات ودرخواست کالا... ( نسخه فراگیر).

●  اعمال هزینه ها به فرم های انبار ( هزینه حمل، ارزش افزوده و گارانتی ...).

●  حذف و ويرايش فرم های انبار و اعمال تغييرات مناسب به ساير قسمت هاي حسابداري و انبارداري.

صدور اسناد حسابداري مربوط به فرم های انبار به صورت اتوماتيك توسط سيستم  و يا به صورت غير اتوماتيك توسط كاربر.

گزارش ها

● گزارش دفاتر روزنامه ، کل ، معین ، تفضیلی ، تفضیلی شناور و مرکز هزینه در مقاطع تاریخی دلخواه به تفکیک اسناد موقت و قطعی به دو صورت با جز و بدون جز در محدوده تاریخ ، شماره سند و شماره حساب.

● گزارش از مرکز هزینه به تفکیک.

● گزارش از حساب های راکد ، بدهکار و بستانکار در سطح کل ، معین ، تفضیلی .

● ذخیره گزارشات با اعمال شرایط دلخواه و بازیابی گزارش ها.

● مشاهده درخت حساب ها در سطوح مختلف و امکان محاسبه سریع گردش حساب ها در این گزارش.

● بسته نرم افزاری گزارش ها و نمودارهای مدیریتی و آماری براساس سرفصل ها و دوره های مالی مختلف.

● بازیابی عملیات دریافت و پرداخت براساس تاریخ ، مبلغ ، مشخصات چک و سند حسابداری.

● جستجوی سریع چک ها براساس شماره چک ، تاریخ چک ، مبلغ چک  و کد حساب دریافت کننده و پرداخت کننده.

● گزارش از چک های دریافتنی و پرداختنی در مقاطع تاریخی دلخواه در مورد چک های وصول شده (پاس شده) ، چک هایی که تاریخ سررسیدآنها نرسیده ، چک های معوق ، چک های انتقال یافته (خرج شده) ، چک های برگشتی ، چک های در جریان وصول ( به حساب گذاشته شده ).

● گزارش از فرم های انبار براساس نام تحویل دهنده و تحویل گیرنده ، شماره ، شرح  ، مبلغ فرم های انبار.

● گزارش از مشخصات کالاها با اعمال شرایط مختلف از جمله نام انبار ، نام کالا ، مقدارموجودی ، مقدار وارده و صادره ، تاریخ مصرف ، نقاط حداقل و حداکثر و سفارش با مرتب سازی های متنوع و سایر مشخصات.

● گزارش از کارت کالا (کاردکس) و مشاهده کلیه عملیات ورود و خروج کالا در مقاطع تاریخی دلخواه یا ذکر تاریخ عملیات ، مقدار وارده و صادره ، شماره رسید و حواله یا فاکتور و موجودی اولیه ،موجودی نهایی.

● گزارش مانده ریالی کالاها در مقاطع ابتدایی دوره ، طی دوره ، پایان دوره با اعمال شرایط مختلف.

● گزارش کالاهای انتقال یافته بین انبارها در مقاطع تاریخی.

● گزارش جامع از عملیات خرید و مصرف کالا در انبار و مرجوعی با اعمال شرایط مختلف از جمله نام انبار ، نام کالا ، تاریخ عملیات ، نام تحویل دهنده و تحویل گیرنده  با اعمال مرتب سازی های متنوع.

● گزارش متعدد آماری از عملیات خرید و فرم های مربوط به انبار و مرجوعی با اعمال شرایط مختلف از جمله نام کالا ، نام تحویل دهنده و تحویل گیرنده ، نام انبار و تاریخ عملیات.

ترسیم نمودار های مقایسه ای.