محصولات

حسابداری اموال و استهلاک

سیستم اموال سورن جهت ثبت مشخصات و محاسبه استهلاک دارائی های ثابت طراحی و پیاده سازی شده است.و قابلیت اتصال به سیستم سورن را دارد.

● قابل اتصال به سیستم حسابداری سورن.

● ثبت مشخصات فني ( بر چسب دارايي ، مسئول نگهداري و ...) مشخصات استهلاك ( عمر مفيد ، تاريخ شروع استهلاك ، ...) مشخصات بيمه ( شماره بيمه ، نام بيمه گزار ، ...) مشخصات تعميرات مربوط به دارائي ها

●  تعیین گروه هاي دارائي جهت تعريف دارائي هاي ثابت

●  طبقه بندي كد دارائي در 3 سطح و تعيين كد در هر طبقه

●  محاسبه استهلاك دارائي هاي ثابت در بازه هاي زماني دلخواه

●  امکان استفاده از دو روش محاسبه و استهلاک نزولي و مستقيم

●  صدور سند حسابداري استهلاك به صورت اتوماتيك و ارسال به سيستم حسابداري سورن

 

گزارش ها

● گزارش گیری پويا  بر روي كليه مشخصات دارائي ( مشخصات فني ، مشخصات استهلاك ،  مشخصات بيمه و ...)

● گزارش از دارائي هاي مستهلك 

● گزارش مقایسه ای از دارائی ها براساس میزان استهلاک.

● گزارش ميزان استهلاك بر اساس محل استقرار، شركت سازنده ، مسئول نگهداري.