محصولات

حسابداری حقوق و دستمزد

مشخصات سیستم حقوق و دستمزد سورن:

● قابل اتصال به سیستم حسابداری سورن.

●  ایجاد و انتخاب دوره هاي مالي و ماه هاي كاري متعدد در سيستم.

●  دسترسی آسان و سريع به اطلاعات مربوط به دوره هاي قبلي حقوقي.

●  اطلاعات پايه پرسنلي از قبيل اطلاعات تحصيلي ، استخدامي ، واحد سازماني ، پست سازماني ،  محل خدمت ، رسته و خدمت نظام وظيفه.

●  ایجاد انواع استخدام مانند : رسمي ، قرار دادي ، پيماني ،‌روز مزد، ساعتي و ...

 

●  ایجاد انواع خروج از خدمت مانند : اخراج ، باز خريد ، باز نشسته.

●  ایجاد نوع بانكهاي پرداخت كننده حقوق.

●  ایجاد انواع واحدهاي  سازماني و يا پرو‍ژه هاي كاري مختلف.

●  ایجاد پرونده حقوقي و پرونده پرسنلي جهت كاركنان و صدور حكم هاي پرسنلي.

●  ایجاد جداول مالياتي متعدد جهت پرسنل مانند: جداول مالياتي افراد شاغل،  بازنشسته ، معاف از ماليات.

●  تعریف جداول بيمه متعدد جهت پرسنل مانند : جداول بيمه جهت افراد مشمول بيمه و غير مشمول بيمه.

 

●  تعریف مزايا و كسورات مستمر و غير مستمر با توجه به نياز كاربر.

●  قابلیت انتساب و مشمول بيمه يا ماليات بودن مزايا بر اساس نظر كاربر.

●  تعریف انواع وام ها ،  مساعده ها ، با تعيين اقساط ماهيانه و در صد كارمزد.

●  تعریف انواع  پس اندازها و ميزان پرداخت ماهيانه.

●  تعریف انواع اضافه كاري : نوبت كاري با درصدهاي متغير.

●  تعریف پارامترهاي كاركردي ماهيانه و روزانه و انواع مرخصي، مأموريت ، غيبت.

●  انتساب جدول ماليات و بيمه مورد نظر به پرسنل.

●  قابلیت اعمال معافيت مالياتي در محاسبه حقوق.

●  صدور فيش حقوقي در دو حالت دائم و موقت.

●  صدور ليست بيمه ، ليست حقوق و لیست بانك.

●  ایجاد ديسكت بيمه و ديكست بانك به همراه تهیه اتوماتیک فایل مالیات.

گزارش ها

●  گزارش وام ،  مساعده و پس انداز پرسنل به تفكيك.

●  گزارشهای پرسنلي با اعمال شرايط مختلف.

●  گزارش عملكرد ماهيانه واحدهاي مختلف.

●  گزارش دفاتر حقوقي در محدوده  ماه هاي کاری مختلف به تفكيك پرسنل.

●  قابلیت اعمال محدوديت هاي مختلف در مشاهده گزارش هاي سيستم مانند : شماره پرسنلي، واحد سازماني و  محل خدمت ، نوع استخدام ؛ نوع بيمه ؛ پست سازماني و يا پرو‍ژه هاي مختلف.